Cimbál

Cimbál

Cimbál se řadí mezi lidové nástroje a jeho výuka je obvyklá v regionech s hlubokými kořeny folkloru a lidové hudby, které jsou pro Prušánky tak typické. Bez cimbálové hudby se neobejde téměř žádná slavnost a cimbál je srdcem takovéto kapely. Průkopníci hry na cimbál ovšem dokázali to, že se na tento nástroj stále více hrají i skladby klasické a moderní a je možno tuto interpretaci studovat i na akademiích. 

UČITEL HRY NA CIMBÁL

Tadeáš Tomšej

TEL: +420 604 738 636

EMAIL: tade.tomsej@seznam.cz

Výuka: Hra na cimbál

Koncepce výuky hry na cimbál

 
 

Specifikace oboru: Hra na cimbál

Cimbál, jako nástroj melodicko – harmonický, umožňuje žákovi dobrou orientaci v rámci vedení a výstavby melodických linií a také harmonie. Vzhledem k tomu, že je cimbál začleněn převážně ve folklórním prostředí, má žák velkou možnost stát se členem folklorních muzik, těles a souborů. Tím se také přirozeně rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti související s komorní hrou, zpěvem, improvizací, tancem a stává se tím také nositelem lidových tradic. Avšak vzhledem ke stále rostoucí popularitě tohoto nástroje, má žák dnes možnost uplatnit se téměř ve všech sférách artificiální i nonartificiální hudby. Cílem výuky je zvládnutí hry na nástroj v rozsahu umožňujícím soběstačné uplatnění, případně pokračování studia na středním stupni výuky.

Učební osnovy Hra na cimbál

I. stupeň:

1. ročník přípravného studia: 

ovládá správné držení paliček
orientuje se v cimbále v rozsahu od c1 po c2 umí zahrát jednoduchou píseň zpaměti

2. ročník přípravného studia: žák

ovládá správné držení paliček a sezení za nástrojem
umí základní princip úhozu
hraje durovou stupnici a malý akordický rozklad v rozsahu jedné oktávy umí zahrát jednoduchou píseň a jednoduché cvičení zpaměti

1. ročník:

ovládá základní návyky při hře – správné sezení, držení těla, správné držení paliček umí dva základní typy úhozů – uvolněný a pevný
zvládá hru pravou a levou rukou zvlášť
orientuje se v cimbále v rozsahu od malého g po c3

používá základní pedalizační výměny
hraje vybrané durové stupnice podle svých možností, malý akordický rozklad umí zahrát jednoduché jednohlasé cvičení v G klíči
umí zahrát jednoduchou píseň, cvičení zpaměti

2. ročník 

kontroluje správné sezení u nástroje, držení paliček

• • •

• • • •

• • • • • • • •

2

umí hrát levou i pravou rukou zvlášť, i oběma dohromady
zvládá typy úhozů – pevný, uvolněný, dublovaný
umí pedalizační výměny
hraje durové stupnice, akordický rozklad, obraty podle svých možností a schopností umí základní dynamiku

ovládá jednoduchý dvojhlas
umí jednoduchou jednohlasou nebo dvojhlasou píseň nebo cvičení zpaměti umí základní akordický doprovod

3. ročník 

využívá při hře osvojené základní návyky, kontroluje vlastní držení a uvolnění těla a rukou

umí dublovaný úhoz a legato
ovládá hru tremola
umí hrát trojité arpeggio
dovede hrát v rozsahu malého c až c3
zvládá pedalizační výměny podle zápisu, vlastního cítění
hraje vybrané durové a mollové stupnice dle svých schopností a možností využívá dynamické výrazové prostředky (p, mf, f, crescendo, decrescendo) umí hrát v notovém zápise v G i v F klíči (po malé c)

je schopen hrát v různosměrném dvojhlase
zvládá hru s jinými nástroji (klavír), cimbálové muzice

4. ročník

umí vybrané durové a mollové stupnice v celém rozsahu nástroje
je schopen hrát akordy s obraty, tercie v rámci stupnic, arpeggio, staccato dokáže kontrolovat vyrovnanost úhozů
umí hrát v různosměrném dvojhlase
umí doprovodit lidovou píseň jednoduchou harmonií
je schopen hrát s jinými nástroji
hraje skladby dle svých možností a schopností zpaměti

5. ročník

umí stupnice v dur a moll v celém rozsahu nástroje umí 3hlasné akordy, rozložené akordy s obraty, tercie je schopen hrát velký rozklad a harmonickou kadenci dokáže hrát skladby různých stylových období zpaměti

6. ročník 

ovládá stupnice v dur, moll, chromatickou stupnici umí sekvence, rytmické varianty
umí pracovat s tónem, dynamikou a barvou tónu dokáže transponovat jednoduché cvičení, lidové písně hraje skladby různých stylových období

• • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • •

• • • •

• • • • •

3

7. ročník 

umí řešit základní problémy nástrojové hry (paličkoklad, frázování, pedalizace) ovládá dynamiku, tempové rozlišení, frázování, agogiku
umí sám nastudovat hru přiměřeně svým schopnostem a dovednostem
dokáže hrát skladby různých stylů a žánrů

umí transponovat doprovod k lidové písni dokáže hrát v komorních souborech

II. stupeň

1. ročník

je schopen sluchové sebekontroly
zvládá rychlé tempa, různou dynamiku, pedalizaci
dokáže hrát z listu podle svých schopností a možností
orientuje se v notovém zápise
zvládá hru náročnějších skladeb podle svých možností
je schopen využít získaných dovedností a rozlišit hlavní zásady při interpretaci skladeb

různých stylových období

2. ročník 

umí dynamiku, tempové rozlišení
ovládá různé druhy pedalizace
je schopen při interpretaci skladeb různých stylových období porovnat kvalitu tónu,

dynamické a barevné možnosti nástroje
interpretuje alespoň dvě přiměřeně obtížné skladby různých stylových období zpaměti zná základní informace o vývoji cimbálu

3. ročník 

zvládá kombinaci pizzicato a úhozu, flažolety, tremolo umí hrát s doprovodem i v instrumentálních souborech sám umí řešit paličkoklad, výrazové prostředky
umí sám pracovat s kvalitou a barvou tónu

je schopen využít získaných dovedností a rozlišit hlavní zásady při interpretaci skladeb různých stylových období

umí hrát náročnější skladby

4. ročník 

zvládá různé druhy úhozu
svých dovedností a vědomostí využívá k samostatnému výběru studovaných skladeb samostatně přistupuje k práci na interpretaci skladeb – agogika, dynamika, kvalita tónu rozlišuje zásady artikulace při interpretaci skladeb různých stylových období

• • • • • •

• • • • • •

• • •

• •

• • • • •

• • • •

4

umí sám řešit paličkoklad
interpretuje alespoň dvě přiměřeně obtížné skladby různých stylových období zpaměti pomocí technických cvičení nalézá řešení technických problémů ve skladbách

Komorní hra

V rámci kolektivní interpretace se žák může uplatnit v duu, popř. kombinace cimbálu s jiným hudebním nástrojem, či nástroji, popř. zpěvem.

žák

• • • • • •

popř. skladby z oblasti populární hudby

• • •

zde získává zodpovědnost za společné dílo
snaží se hrát synchronizovaně s ostatními členy souboru
respektuje při hře ostatní spoluhráče, vnímá jejich party
snaží se o společné začátky a konce frází
vnímá společně dynamiku
později společně interpretuje úpravy a originální skladby od renezance po současnost

5

Up

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quise bibend um auctor, nisi elit consequat ipsum. Lorem quis bibendum auctor.

Social Share
H E L L O T H E R E