Klarinet

Klarinet

UČITEL HRY NA KLARINET

Michal brkal

TEL: +421 907 128 344

Email: michalbrkal@gmail.com

Výuka: Klarinet

koncepce výuky hry na klarinet

Charakteristika předmětu:

Žák si během studia osvojí základy hry na klarinet, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje v individuálně zvoleném předmětu  z nabídky souborové hry. Do předmětu Hra na klarinet jsou běžně přijímáni žáci od 8-10 let, v případě, že žák je vybaven potřebnými fyzickými předpoklady, příp. disponuje vhodnými technickými prostředky (např. plastový klarinet), je možné jej přijmout i v nižším věku.

 

I. stupeň

 

1. ročník

▪ zvládá základní péči o nástroj, umí pojmenovat jednotlivé části nástroje, ovládá práci s plátkem včetně odpovídající péče o něj

▪ chápe metrorytmické vztahy, rozezná základní délkové a výškové hodnoty not i pomlk a dokáže je prakticky uplatnit při hře

▪ umí používat uvolněný postoj při hře a správné držení nástroje

▪ dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech)

▪ umí správně posadit hubičku na rty a tvořit tón bez nástroje, osvojuje si nátiskovou techniku a zvládá funkci jazyka při tvoření tónu nasazením jazyka o plátek

▪ ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových hodnotách

▪ je schopen tvořit dostatečný zvukově kvalitní tón přiměřeně svým schopnostem, ovládá hru tenuto v tónovém rozsahu e – a1 (b3)

▪ dokáže zahrát nejjednodušší lidové písně, příp. snadné skladbičky dle svých individuálních možností a schopnost

 

2. ročník

▪ dokáže si uvědomit a zdokonalovat základní dovednosti (správný postoj při hře, držení nástroje, postavení prstů a jejich koordinace kvalitu tónů)

▪ dokáže využít posilovacích cviků na nátisk, (napínání brady a koutkú)

▪ prohloubil dechovou techniku s patřičnou oporou bránice, dokáže zkoncentrovat svůj výdech a vytvořit rovný tón, osvojuje si správnou artikulaci a souhru techniky nasazování s prstovou technikou

▪ ovládá hru vydržovaných tónů p- f- p, postupně hraje v celých, půlových, čtvrťových a osminových hodnotách

▪ umí používat další nové rytmické prvky, je schopen rytmické kontroly

▪ ovládá hru legato, osvojil si hru v tónovém rozsahu e – g2, osvojuje si přechod hry ze šalmajového rejstříku do horní polohy, dokáže prohlubovat všechny tyto prostředky při hře vybraných cvičení a etud i přednesových skladeb

▪ umí zahrát stupnice durové do 1 křížku a 1 bé, dokáže zahrát lidové písně a jednodušší skladby přiměřeně podle svých individuálních možností a schopností

▪ osvojil si základní schopnost souhry s dalším hudebním nástrojem

 

3. ročník

▪ umí základy artikulačních technik (tenuto, staccato, legato)

▪ je schopen rytmické kontroly

▪ rozlišuje běžná tempová a dynamická označení, je schopen podat zvukově kvalitní tón včetně jeho dynamických odstínů a rozsahů podle svých individuálních možností a schopností

▪ osvojuje si hru v tónovém rozsahu e-c3

▪ umí zahrát stupnice durové do 2 křížků a 2 bé,  příslušných kvintakordů

▪ interpretuje snadné a drobnější skladby různých slohových období, dokáže zahrát melodii podle sluchu a lidové písně zpaměti přiměřeně podle svých individuálních schopností

▪ uplatňuje se v souhře s dalšími hudebními nástroji

 

4. ročník 

▪ rozezná běžná výrazová a agogická označení, aplikuje všechny dosud získané poznatky z předmětu Hudební nauka

▪ hraje základy artikulačních technik (tenuto, staccato, legato, portamento)

▪ zlepšuje intonaci v horní poloze od g2 po c3,  je schopen prohlubovat dále techniku dýchání a techniku souhry prstů s jazykem, artikulaci v různých rytmických obměnách a tempech, rozvíjí tuto techniku ve vybraných etudách

▪ umí zahrát stupnice durové do 2 křížků a bé, mollové do 1 křížků a bé včetně příslušných kvintakordů v různých artikulacích

▪ interpretuje vybrané přednesové skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti podle svých individuálních možností a schopností

▪ rozpozná charakter jednoduchých skladeb (pomalá, rychlá, veselá, smutná)

▪ je schopen souhry s jinými hudebními nástroji, účastní se komorní nebo souborové hry

 

5. ročník

▪ zvládá postupně hru ve větším tónovém rozsahu pomocí stupnic, zdokonaluje jistotu a kvalitu tónu, je schopen praktikovat dynamické odstíny ve skladbě

▪ rozezná kvalitu tónu a nasazení

▪ orientuje se v interpretaci běžných melodických ozdob, ovládá různé artikulační způsoby v kombinaci s prstovou technikou

▪ rozvíjí správnou intonaci svého nástroje v celém tónovém rozsahu užívaném dle svých individuálních schopností, rozšiřuje hraný tónový rozsah po d3

▪ hraje stupnice durové do 3 křížků a bé, mollové do 2 křížků a bé včetně příslušných kvintakordů v různých artikulacích

▪ dokáže si sám vyhledat skladby a samostatně nastudovat přiměřeně svým individuálním schopnostem a možnostem

▪ dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu

 

6. ročník

▪ hraje durové do 4 křížků a bé, mollové do 3 křížků a bé včetně příslušných kvintakordů v rychlejším tempu a v různých artikulacích

▪ dokáže podat kvalitní tón s využitím plné dechové opory v celém svém užívaném tónovém rozsahu nástroje, rozvíjí a upevňuje hru v krajních polohách nástroje, rozšířil hraný rozsah po e3

▪ je schopen podle svých možností samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem nebo na samostatně vybrané skladbě

▪ dokáže zdokonalovat soustavným zvyšováním náročnosti technických a nátiskových cvičení své hráčské dovednosti

▪ dokáže hrát ve skupině nástrojů a udržet si svůj hlas

▪ dokáže rozšiřovat technickou vyspělost a spolehlivost, zdokonaluje intonaci

 

 

7. ročník

▪ ovládá a využívá podle svých individuálních možností a schopností celý tónový rozsah nástroje (e-g3), uplatňuje všechny znalosti a dovednosti nabyté během svého studia

▪ procvičuje vybrané stupnice dur do 4 křížků a bé, mollové do 4 křížků a bé včetně příslušných kvintakordů, v rychlejším tempu a v různých artikulacích, chromatickou stupnici od e po e3

▪ plně využívá dynamické možnosti klarinetu od pp až do ff v celém rozsahu nástroje

▪ dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby a rozlišit pomocí výrazových prostředků hry na nástroj charakter a styl interpretované skladby

▪ dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu

umí dodržovat dynamická, tempová a výrazová označení ve prospěch hrané skladby dokáže se začlenit do kolektivního hraní jak v komorní hře, tak i ve větším seskupení

 

 

II. stupeň  

I. ročník

▪ dokáže zdokonalovat pomocí etud, technických a nátiskových cvičení svou hráčskou jistotu při interpretaci obtížnějších skladeb

▪ na základě všech svých doposud získaných znalostí a dovedností umí a dokáže uplatnit všechny technické i výrazové prostředky při hře v celém rozsahu nástroje

▪ dokáže věnovat dostatečně patřičnou péči svému nástroji a zvládá samostatně řešit technické problémy spojené s nástrojem

▪ s jistotou se orientuje v notovém zápisu nejrůznějších skladeb, hledá svůj vlastní hudební výraz při studiu a interpretaci dané skladby, vyhledává skladby i podle svého vlastního výběru

▪ umí vytvořit, rozlišovat a pracovat s různou zvukovou barvou tónu a jeho kvalitou, dokáže ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází

▪ dokáže rozvíjet své výrazové schopnosti (melodičnost, techniku)

▪ rozvíjí pohotovost při hře z listu a hudební paměť

 

 

II. ročník

▪ zvládá stále obtížnější techniku hry, nátiskovou vyspělost, rozšířil hraný rozsah po e3

▪ dokáže využívat při studiu náročnějších technických cvičení a etud

▪ ovládá stupnice dur i moll do 5# a 5b vč. T5, D7, zm7

▪ rozvíjí výrazové stránky hry na nástroj (dynamiku, frázování, nátisková výdrž, hospodaření s dechem)

▪ dokáže zdokonalovat hru z listu

▪ využívá plně výrazových a tempových prostředků, dynamických rozsahů svého nástroje stupňovitě i terasovitě, orientuje se v prostředcích moderní techniky a dokáže podle svých možností tyto prostředky zapojit do své hry na nástroj – např. glissando,frullando

 

III. ročník

▪ umí se orientovat v historii svého nástroje, jeho příbuzných obměnách, různá ladění a konstrukce (B, A, C –klarinet, Alt klarinet atd.)

▪ prohlubuje dále dechovou techniku, frázování a artikulační techniku při hře všech stupnic dur i moll včetně příslušných kvintakordů, septakordů a jejich obratů, též při hře vybraných etud a přednesových skladeb různých stupňů obtížnosti podle svých individuálních schopností a dovedností, osvojil si základy swingové artikulace

▪ zvládá hru melodické partů v orchestru

▪ dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy

▪ dokáže studovat a interpretovat skladby náročné na rozsah nástroje, techniku a také z různých žánrů a stylových období  

 

IV. ročník

▪ ovládá stupnice dur i moll do 7# a 7b vč. T5 v obratech, D7, zm7, chromatická stupnice

▪ rozpozná základní melodické ozdoby

▪ dokáže uplatnit ve hře na svůj nástroj všechny nabyté zkušenosti a vědomosti ve prospěch interpretované hudby

▪ umí nastudovat i obtížnou skladbu, řešit její obtížnosti a charakter

▪ dokáže rozlišit frázování různých žánrů hudby (dechovka, taneční, jazz, atd.)

▪ dokáže rozpoznat kvalitu díla a zhodnotit vlastní i cizí interpretaci

▪ umí se zapojit do amatérského hudebního provozu vzhledem ke svým talentovým a nátiskovým dispozicím

▪ orientuje se v různých slohových obdobích, rozlišuje mezi jednotlivými obdobími a jejich skladebnou technikou, dokáže samostatně nastudovat vybranou přednesovou skladbu a využít v ní výrazových i technických prostředků hry, využívá při tom i svých posluchačských zkušeností

▪ podle svých možností se aktivně účastní hry v komorních a souborových seskupeních, využívá při tom všechny své zkušenosti, znalosti i dovednosti, podílí se na vytváření a obohacování výsledného společného zvuku i výrazu interpretovaných skladeb.

Up

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quise bibend um auctor, nisi elit consequat ipsum. Lorem quis bibendum auctor.

Social Share
H E L L O T H E R E