Klavír
d

Klavír

Výuka hry na klavír je jedním ze základních pilířů naší školy. Patří mezi nejoblíbenější nástroje, na který hrají děti po celém světě, protože jej lze využít jako sólový i doprovodný nástroj. Z tohoto důvodu zná zvuk klavíru každý kdo někdy vystupoval nebo byl účasten nějakého veřejného vystoupení. Na naší škole jej vyučuje paní učitelka Matochová a níže se můžete seznámit také s koncepcí výuky hry na klavír v jednotlivých ročnících. 

UČITEL HRY NA KLAVÍR

Lucie Hromková

Tel.: +420 721 048 341

Email: lucisekh@gmail.com

Výuka: klavír, korepetice

Daniela Hrubčová

Tel: +420 774 357 473

Email: hrubcovadaniela@email.cz

Výuka: Hra na klavír

Koncepce výuky hry na klavír

I. STUPEŇ:

1. ročník

 • orientuje se na klaviatuře, přirozeně sedí u nástroje, má správné držení ruky a hraje volně vedenou paží
 • zvládá základní úhozové techniky portamento, legato a staccato
 • rozpoznává odlišný charakter písní (veselá, smutná) a jejich základní tempo (pomalé, rychlé)
 • hraje jednoduché doprovody k lidovým písním na harmonickém základě T-D

2. ročník

 • má správné návyky při sezení u klavíru, držení ruky a hraje volně vedenou paží, hraje portamento, legato a staccato
 • podle svých možností hraje dvojhmaty a kvintakordy
 • projevuje cit pro základní dynamické odstíny (p, mf, f)
 • dodržuje správný prstoklad, na elementární úrovni používá pedál
 • hraje jednoduché doprovody k lidovým písním na harmonickém základě T-S-D

3. ročník

 • ovládá úhozové techniky portamento, legato a staccato
 • hraje dvojhmaty a kvintakordy, používá základní dynamické odstínění (p, mf, f)
 • dodržuje správný prstoklad, používá pedál
 • hraje zpaměti jednodušší skladby
 • obohacuje vytváření vlastních doprovodů k písním o nové možnosti (přiznávkový a jednoduchý figurovaný doprovod)

4. ročník

 • fixuje dovednosti z předcházejících ročníků a rozšíří je o další technické a výrazové prvky
 • správně používá předepsaný pedál; vytváří s pomocí učitele logicky správný prstoklad a dodržuje jej
 • u snadnějších skladeb zvládá hru zpaměti 
 • seznamuje se se skladbami různých stylových období a žánrů a se základními akordickými značkami 

5. ročník

 • upevňuje své technické dovednosti 
 • rozvíjí prstovou pohotovost v rychlejších tempech
 • hraje zpaměti
 • pohotově se orientuje v notovém zápise
 • používá jednoduchý stylizovaný kl. doprovod, orientuje se v základních akordických značkách a umí podle nich pohotově hrát

6. ročník

 • pěstuje získané technické dovednosti a rozšiřuje je o další prvky
 • dále rozvíjí prstovou zběhlost podle svých individuálních schopností
 • zná zásady tvoření logicky správného prstokladu
 • využívá různých aspektů hudební paměti
 • propojuje znalost základních akordických značek s různými stylizacemi klavírního doprovodu podle náladu a charakteru písně

7. ročník

 • vykazuje technické a výrazové dovednosti umožňující spontánní hudební projev, vhodně volí použití pedálů 
 • využívá všechny zvládnuté výrazové a technické prostředky (pasážová a úhozová technika, dynamické odstíny, melodické ozdoby, agogika, frázování)
 • je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu a naučit se ji zpaměti s využitím různých aspektů hudební paměti
 • samostatně volí vhodný doprovod k dané písní podle její nálady a charakteru
 • seznamuje se s dalšími akordickými značkami a s různými systémy jejich zápisu

II. STUPEŇ:

1. a 2. ročník

 • .používá správný prstoklad
 • navrhuje vlastní pedalizaci na základě sluchové kontroly v souladu se stylem, charakterem a žánrem skladby
 • je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
 • se s pomocí učitele orientuje v notovém zápise náročnějších klavírních skladeb 
 • rozšiřuje své znalosti akordických značek (zmenšené a zvětšené akordy, septakordy)

3. a 4. ročník

 • zdokonaluje dosažené technické dovednosti; posouvá své individuální dovednosti na vyšší úroveň technické vyspělosti
 • používá obou pedálů v různých situacích 
 • uplatňuje vlastní hudební představy o skladbě s využitím různých technických a výrazových prostředků dle svých individuálních schopností
 • je schopen samostatného nastudování skladeb, při nácviku skladeb je vytrvalý a snaží se o detailní práci s notovým zápisem
 • pohotově se orientuje ve všech známých systémech akordických značek
Up

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quise bibend um auctor, nisi elit consequat ipsum. Lorem quis bibendum auctor.

Social Share
H E L L O T H E R E