Zpěv
d

Zpěv

Zpěv je pravděpodobně nejstarší a nejpřirozenější „hudební nástroj“. K tomuto umění využíváme náš vlastní hlas, kterým jsme byli obdařeni. Zpíváme všichni ať už pro to máme nadání či nikoliv, proto se nelze divit velké oblibě tohoto oboru.  Zpěv na naší škole vyučuje paní učitelka Ĺašová a ve spodní části si můžete projít koncepci výuky zpěvu na HTVŠ. 

Učitel zpěvu

Katarína Ĺašová

TEL: +421 918 109 504

Email: katarina.lasova1171@gmail.com

Výuka: Zpěv

Koncepce výuky zpěvu

I. Stupeň

1.ročník

 • zvládne základní pěvecké návyky (uvolněně drží tělo při zpěvu, klidně dýchá, uvolní spodní čelist),
 • zopakuje jednoduchá dechová a hlasová cvičení
 • zopakuje jednoduché rytmické modely, intonuje
 • zpívá ve střední hlasové poloze
 • zazpívá jednoduché jednohlasé dětské písně.

2.ročník

 • používá pěvecké návyky (správné uvolněné držení těla při zpěvu, klidné dýchání) a základní technické prvky (nasazení tónů, intonace)
 • prokazuje smysl pro rytmické a melodické cítění
 • má povědomí o dynamické a agogické škále
 • zazpívá dětské písně s doprovodem
 • zná základní zásady hlasové hygieny, nepřepíná své síly

3.ročník

 • využívá základní návyky a dovednosti (správné uvolněné držení těla při zpěvu, klidné dýchání) a základní technické prvky (nasazení tónů, čistá intonace, správná artikulace),
 • zpívá s doprovodem, 
 • zpívá lidové a umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku.
 • rozlišuje základní dynamiku a agogiku, má povědomí o legatovém zpěvu,

4.ročník

 • využívá pěvecký dech, měkký hlasový začátek, správnou artikulaci,
 • elementárně se orientuje v odlišné interpretaci skladeb
 • podle svých schopností zpívá v jednoduchých vícehlasých skladbách,
 • zpívá lidové a umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku,

5.ročník

 • správně využívá pěvecký dech, měkký hlasový začátek, artikulaci,
 • zpívá ve vícehlasých skladbách,
 • rozumí zásadám hlasové hygieny
 • vnímá hudební skladbu jako celek, interpretuje ji adekvátně svému věku a schopnostem
 • rozliší interpretaci skladeb různých stylů a žánrů
 • zpívá lidové a umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku.

6.ročník

 • uplatňuje základy pěvecké techniky (pěvecký dech, měkký hlasový začátek, správná artikulace)
 • zpívá lidové a umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku.
 • vnímá hudební skladbu jako celek, skladbě rozumí a adekvátně ji interpretuje,

7.ročník

 • ovládá základy dechové techniky, měkké a opřené nasazení tónu, zásady správné artikulace a hlasové kultury,
 • volí adekvátní výrazové prostředky na základě porozumění hudbě i textu,
 • interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, je schopen veřejného vystoupení,

  II. stupeň

1.ročník

 • uplatňuje základy dechové techniky, měkké opřené nasazení tónu, zásady správné artikulace a hlasové kultury
 • používá rozšířený hlasový rozsah a podle svých možností vyrovnané hlasové rejstříky
 • adekvátně používá výrazové prostředky na základě porozumění hudbě i textu
 • interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, veřejně vystupuje,

2.ročník

 • ovládá základy dechové techniky, měkké opřené nasazení tónů, zásady správné artikulace a hlasové kultury,
 • spolupracuje při korepetici,
 • zpívá ve vícehlasých skladbách, dle svých schopností reaguje na ostatní hlasy

3.ročník

 • ovládá správnou dechovou techniku
 • používá rozšířený hlasový rozsah a vyrovnané hlasové rejstříky,
 • zpívá ve vícehlasých skladbách, reaguje na ostatní hlasy,

4.ročník

 • ovládá správnou dechovou techniku a uvědoměle s ní pracuje
 • používá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu
 • zvládá zpěv plynulé kantilény s ohledem na vedení a dodržování frází, dobře se orientuje v hudebním zápise i textu
 • kultivovaně interpretuje stylově a žánrově správně vokální skladby různých slohových období, používá dynamickou i agogickou škálu a výraz v souvislosti s charakterem interpretované skladby
 • profiluje se podle svého zájmu a preferencí
Up

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quise bibend um auctor, nisi elit consequat ipsum. Lorem quis bibendum auctor.

Social Share
H E L L O T H E R E