• FAQ

  • Jak a kdy se platí školné v HTVŠ?

   Školné v HTVŠ se platí pololetně a to dle pokynů, které naleznete v sekci "Podmínky a Školné".

  • Co je ABRSM?

   ABRSM je britský systém hudebního vzdělávání užívaný v mnoha státech po celém světě. Je rozdělen na jednotlivé "grady" (úrovně) a zkoušky se skládají buď to oficiální v Praze v angličtině nebo neoficiální školní zde v Prušánkách. Zkoušky se skládají ze čtyř disciplín a těmi jsou: rytmické cítění, sluchová analýza, intonace a poslechový rozbor. Při praktické zkoušce se bude jednat o předepsané stupnice a akordy, čtení z listu a přednesové skladby, které jsou určené pro každou úroveň. 

  • V kolika letech můžeme přihlásit dítě do HTVŠ?

   Věk pro přijetí se stanovuje na 6 let. Jedná se, ale spíše o doporučení, u každého dítěte to může být jiné a záleží především na pedagogovi daného oboru jestli uzná dítě již způsobylé k navštěvování lekcí.

  • Kdy bude můj syn/dcera učinkovat v souborové hře?

   Účast v souborové hře není samozřejmostí, je plně na rozhodnutí vyučujícího daného souboru. Můžete si být ale jisti, že máme největší zájem o to, aby v souborech působylo co nejvíce dětí z naší školy. Je však třeba brát zřetel na schopnosti dětí a fungování souboru. 

  • Kolikrát vystoupí mé dítě na besídce?

   Snažíme se o to, aby každé dítě vystoupilo alespoň dvakrát za pololetí, jednou na třídní přehrávce a jednou na besídce na kulturním domě. Účastníme se i dalších akcí, nejen v Prušánkách, kde si může dítě zahrát a otužit se před publikem. Záleží ovšem vždy na posouzení učitele a schopnostech žáka, zda je schopen veřejně vystoupit. 

  • Kdy a jak podávat přihlášku do HTVŠ?

   Přihláška do HTVŠ se podává vždy na jeden školní rok. Přihlášku podávají i stávající žáci a to do konce května (abychom věděli s jakým počtem žáků můžeme počítat), noví žáci podají přihlášku do konce června. Dítě lze přihlásit i později, ale je třeba si uvědomit, že již může být v daném oboru naplněna kapacita. Přihláška se odevzdává  vždy pedagogovi příslušného oboru.