• Podmínky a školné

 •  

  1. Žák musí poctivě, pravidelně cvičit na svůj zvolený nástroj. Podpora rodičů/zástupců je proto v této otázce naprosto zásadní. Bližší podrobnosti budou sděleny samotným vyučujícím.
  2. Poplatky za výuku budou rozděleny do dvou pololetí, každé s trváním pěti měsíců. 
  3. Školné je nutno zaplatit dle předpisu a pokynů zaslaných na emailovou adresu uvedenou Vámi na přihlášce do HTVŠ Prušánky. 
  4. Opožděné platby budou mít za následek pozastavení výuky a to do doby, dokud k platbě nedojde. HTVŠ si vyhrazuje právo žáka suspendovat či zcela z výuky vyloučit v případě, že platba bude opožděna o tři týdny anebo žákova řádně neomluvená absence přesáhne tři po sobě plynoucí vyučovací hodiny.
  5. Pro žáky s výukou hudebního nástroje je povinná hudební nauka 1 vyuč.hodina/týden, podle stanoveného rozvrhu. Z hudební nauky budou žáci hodnoceni vždy na konci pololetí na základě pravidelného testování.
  6. Přesný začátek prvního a druhého pololetí bude rodičům sdělen spolu s výzvou o zaplacení v předstihu jednoho měsíce
  7. Začlenění žáka do hudebních těles se bude odvíjet od jeho dosažených výsledků a chování v hodinách. 
  8. Jestliže žák onemocní, rodiče jsou povinni tuto absenci nahlásit okamžitě přímo učiteli.       V případě školou plánovaných výletů je žák povinen tuto skutečnost ohlásit nejpozději týden předem, aby byla možnost přehodit hodinu na jiný den či čas, pokud to bude možné.
  9. Zameškané hodiny ze strany žáka nebudou důvodem vrácení školného či jakékoliv jiné kompenzace.
  10. V případě, že dojde k absenci ze strany učitele, nahradí tuto hodinu v nejbližším možném termínu.
  11. Ukončení výuky – v případě, že si rodič přeje ukončit výuku na zvolený nástroj v jiném termínu, než je plánované ukončení školního roku, musí písemně vyrozumět vedení HTVŠ, prostřednictvím pedagoga navštěvovaného oboru a to nejméně měsíc předem.
  12. Žák může být ze školy vyloučen i ze strany zřizovatele a to v případě nevhodného chování nebo nedostatečné přípravy. Vyloučení žáka z HTVŠ bude vždy prvně projednáno s rodiči s možností nápravy. 
  13. Žák, který si bude do hodiny přinášet svůj hudební nástroj je povinen mít ho označený tak, aby jej bylo možné identifikovat v případě ztráty.
  14. Na konci školního roku obdrží každý žák vysvědčení.
  15. Přihláška do HTVŠ Prušánky je platná pouze na jeden školní rok. Rodič je tedy povinen na každý budoucí školní rok odevzdat vyplněnou platnou přihlášku. 
  16. Na neúplné nebo špatně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel. 
 • Ceník školného pro rok 2016/2017

  Hudební obory ……………………………………………...........…......1500kč*

  Výtvarný obor………………………………………………….................1150kč

  Výtvarný obor mladší skupina (hodinová lekce)...............575kč

  Nechoránek (hodinová lekce) …………………………….............….575kč

   

  Počínaje školním rokem 2017/2018 je schválena úprava ceny a to pro dva a více oborů sleva 15% z konečné ceny. Více informací naleznete zde. 

   

  *mezi hudební obory patří: bicí, cimbál, housle, klavír, klarinet, příčná flétna, zobcová flétna, kytary, trubka, zpěv.

   

  CENY PLATÍ JEN PRO ZÁJEMCE S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V OBCI PRUŠÁNKY NEBO PRO ŽÁKY ZŠ PRUŠÁNKY